Logo Gminy Zbrosławice
Powróć do: Środowisko

Czyste powietrze

1920x810 

Od czego zacząć ?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z warunkami Programu opisanymi w dokumencie. Program Priorytetowy ,,Czyste Powietrze” oraz w Załącznikach do niego. Dokumenty te są dostępne na stronie:
Czyste Powietrze – materiały do pobrania

Dla kogo?

Beneficjentem Programu Czyste Powietrze jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego* lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. Limit  zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Na co dofinansowanie?
Czyste Powietrze – działania objęte dotacją:

   - Wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
  - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z możliwością montażu   instalacji solarnej lub pompy ciepła na potrzeby c.w.u. (wymóg: wymiana źródła ciepła)
   - Mikroinstalacja fotowoltaiczna 
   - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
   - Ocieplenie ścian, stropu, podłogi 
   - Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej, bramy garażowej*
   - Audyt energetyczny,

* Dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku nie jest udzielane w budynkach, dla których został zgłoszony wniosek o pozwolenie na budowę po 31.12.2013  r. 

Ile wynosi dotacja?
 
Forma dofinansowania: 
- Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
- Dotacja z prefinansowaniem, czyli z możliwością otrzymania do 50% wypłaty możliwej dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu - (wniosek składany do WFOŚIGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
- Prefinansowanie czyli wypłata części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy. Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu PODWYŻSZONEGO i NAJWYŻSZEGO. Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
- Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach → lista placówek - tylko dla beneficjentów podstawowego poziomu dofinansowania),
UWAGA! Maksymalna wysokość dotacji będzie zależała od decyzji Beneficjenta, czy realizuje kompleksową termomodernizację na podstawie audytu energetycznego i zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, czy realizuje przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji, bez dodatkowych warunków.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?
Obecnie wniosek można złożyć:

·         e - Wniosek przez Internet - poprzez rządowy portal gov.pl – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, bądź podpisu kwalifikowanego lub przez system generator wniosków - www.gwd.nfosigw.gov.pl,

·         w Urzędzie Gminy Zbrosławice w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  zlokalizowanym przy ul. Tarnogórskiej 34 w Kamieńcu.

Wniosek można wypełnić  podczas wizyty w urzędzie gminy wraz z uprawnionym pracownikiem. W celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. Program należy skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbrosławicach pod numerem telefonu: 32 666 44 08, pokój nr 5. 
Do złożenia wniosku w urzędzie gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

- Dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)
- Dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
- Pełny numer księgi wieczystej (GL1T/_______/_), na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu 
- Numer ewidencyjny działki
- Powierzchnia całkowita budynku (m2)
- Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności
- Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenie budowy
- Wysokość osiągniętego dochodu:
- Ostatnie złożone zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego
- Dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
- Nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
- Dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie).
W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby Czystego Powietrza, które wydaje GOPS w Zbrosławicach (.Ziemięcice, ul. Mikulczycka 9).  Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.
§  umowy z wykonawcą — jeśli wnioskuje się o dotację z prefinansowaniem,

- Do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN –EN 303-5-2012- jeżeli dotyczy
Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele i/lub współwłaściciele nieruchomości. 
Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

·          w oddziale banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu — w przypadku skorzystania z opcji uzyskania kredytu „Czyste Powietrze” (nie dotyczy dofinansowania w ramach najwyższego wariantu).

 
Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejna nowość w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku to możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Taka zmiana oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

NFOŚiGW: Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższej dotacji
Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc., wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po zrealizowaniu inwestycji Beneficjent przystępuje do rozliczenia zadania.
Dokumenty potrzebne do rozliczenia zadania: 

 Wniosek o płatność końcową / częściową

- Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych 
- Potwierdzenie zapłaty za fakturę 
- Protokół odbioru robót wykonawcy 
- Imienny dokument zezłomowania starego źródła ciepła 
- Etykieta energetyczna
- Certyfikat/zaświadczenie z pieca na paliwo stałe
- Karta produktu 
- Deklaracje właściwości użytkowych 
- Zaświadczenie OSD potwierdzające montaż licznika (fotowoltaika 
- Zadania realizowane systemem gospodarczym zawsze podlegają kontroli
na miejscu. Kosztem kwalifikowanym jest wówczas jedynie zakup urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Powiadomienie o zakończeniu przyłącza gazowego lub polecenie monterskie (w przypadku kotłowni gazowej)
- Odbiór kominiarski końcowy, próba szczelności gazu (w przypadku kotła gazowego, kotłowni gazowej)
- Numer umowy 
 - Po pozytywnej ocenie rozliczenia następuje wypłata środków
 
Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze”
Dotacje z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termo modernizacyjną. 
Można jednocześnie korzystać z odliczenia dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz m.in. z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.