do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 22 marca 2023

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2023-03-22 do 2023-03-22

Zbrosławice, dnia 15 marca 2023 r.

RG.0002.56.2023

MIESZKAŃCY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że LVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 22 marca 2023 r. o godz. 15:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2023-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2023 – II,
  • uchylenia Uchwały nr LIV/499/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zbrosławice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej – III,
  • powierzenia Wójtowi Gminy Zbrosławice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej – IV,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej – V,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bytom w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – VI,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej – VII,
  • ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach – VIII,
  • przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice – IX,
  • przyznania tytułu Ambasadora Zbrosławic – X,
  • zmieniająca uchwałę nr IV/48/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Sołectwa Laryszów – XI,
  • zatwierdzenia wniosku nr 1/2023 o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu – XII,
  • zatwierdzenia wniosku nr 2/2023 o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu – XIII,
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kopienica – XIV,
  • zmiany uchwały Nr LI/469/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty targowej – XV,
  • ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbrosławice – XVI,
  • przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Zbrosławice” – XVII,
  • szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – XVIII,
  • delegowania przedstawiciela Rady Gminy do Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach – XIX,
  • przekazania petycji do Wójta Gminy Zbrosławice – XX,
  • przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach – XXI.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.                                           

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Jan Fels

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H