do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 30 listopada 2022

Sesja Rady Gminy Zbrosławice

Miejsce:
CUP Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a
Godzina:
15:00
Data:
2022-11-30 do 2022-11-30

                                               Zbrosławice, dnia 23 listopada 2022 r.  

RG.0002.52.2022

MIESZKAŃCY GMINY

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że LII Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2a, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. „15 minut sołtysów” – informacje sołtysów.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029 – I,
  2. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2022 – II,
  3. zmieniająca Uchwałę NR XXI/248/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice – III,
  4. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu – IV,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świętochłowice w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej – V,
  6. Programu współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 – VI,
  7. zmiany uchwały nr XLIX/452/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zbrosławice – VII,
  8. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zbrosławice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz określenia wysokości cen za te usługi – VIII,
  9. zmiany uchwały Nr XXIII/265/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice – IX,
  10. zmiany uchwały Nr XXXVI/353/2021 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – X,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z budową szczelnych zbiorników bezodpływowych" – XI,
  12. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kamieniec – XII,
  13. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice oraz warunków i sposobu ich przyznawania – XIII.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.                                                          

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Harald Góra

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H