do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 22 wrzesień 2021

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALLNY
Godzina:
14:30
Data:
2021-09-22 do 2021-09-22

Opiniowanie projektów uchwał.

Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2021-09-22 do 2021-09-22

Zbrosławice, dnia 15 września 2021 r.

RG.0002.36.2021

 MIESZKAŃCY  GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XXXVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 22 września 2021 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2021-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2021 – II,
  • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Zabrze na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zabrzu – III.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Zebranie wiejskie - sołectwo Kamieniec

Miejsce:
ZSO Kamieniec
Godzina:
18:00
Data:
2021-09-22 do 2021-09-22

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H