do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 24 luty 2021

Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2021-02-24 do 2021-02-24

Zbrosławice, 17 lutego 2021 r.

 RG.0002.28.2021

 MIESZKAŃCY  GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 24 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2021-2029 – I,
  • zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2021 – II,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w roku szkolnym 2020/2021 – III,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w roku szkolnym 2020/2021 – IV,
  • zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu – V,
  • zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zbrosławice w roku 2021 – VI,
  • zmieniająca uchwałę Nr XXVII/290/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przezchlebie – VII,
  • przyznania tytułu Ambasadora Zbrosławic – VIII,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonego numerami ewidencyjnymi działek 223/6, 1310/12, 2609/12, 2603/12 obręb Zbrosławice – IX,
  • zmieniająca uchwałę nr XVII/215/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice – X,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu, będącej własnością Gminy Zbrosławice – XI,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy Zbrosławice – XII.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

 

Art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H