do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 25 listopad 2020

Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2020-11-25 do 2020-11-25

Zbrosławice, 18 listopada 2020 r.

RG.0002.26.2020

 MIESZKAŃCY  GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XXVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2020-2029 – I,
 11. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2020 – II,
 12. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – III,
 13. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice na 2021 rok – IV,
 14. zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Zbrosławice na 2021 rok – V,
 15. ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2021 rok – VI,
 16. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Świętochłowice w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach w roku szkolnym 2020/2021 – VII,
 17. ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Zbrosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego – VIII,
 18. Programu współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 – IX,
 19. przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021" – X,
 20. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonego numerami ewidencyjnymi działek 223/6, 1310/12, 2609/12, 2603/12 obręb Zbrosławice – XI.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

Art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

 Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H