do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 27 maj 2020

Sesja Rady Gminy Zbrosławice - TRYB ZDALNY

Miejsce:
TRYB ZDALNY
Godzina:
15:00
Data:
2020-05-27 do 2020-05-27

Rada Gminy Zbrosławice                                                                                                                                                                

  Zbrosławice, 20 maja 2020 r.

 RG.0002.20.2020

 MIESZKAŃCY  GMINY

Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice informuje, że XX Sesja Rady Gminy Zbrosławice odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 15:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z sesji odbytej w dniu 11 marca 2020 r. , sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r. oraz nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 11 maja 2020 r.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady.
 8. Sprawozdanie Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2020-2029 – I,
 11. zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2020 – II,
 12. wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zbrosławice, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – III,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bytom w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bytomiu w roku szkolnym 2019/2020 – IV,
 14. przekształcenia Gminnego Przedszkola Nr 3 w Kamieńcu – V,
 15. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice – VI,
 16. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – VII,
 17. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zbrosławice, jako partnera do projektu Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – VIII.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Realizacja postulatów, wniosków i interpelacji radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

 

Art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
 2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H