do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 30 maj 2017

Przetarg na wysokość czynszu najmu lokalu użytkowego w Wieszowie

Miejsce:
Centrum Usług Publicznych
Godzina:
09:00
Data:
2017-05-30 do 2017-05-30

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 90, który wchodzi w skład zasobu nieruchomości Gminy Zbrosławcie.

 • Termin przetargu: 30.05.2017 r. godzina 9.00,
 • miejsce przetargu – Centrum Usług Publicznych

Zbrosławice ul. Oświęcimska 2a

Przedmiotu najmu:

Lokal użytkowy znajduje się w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 90,działka nr 284/64, księga wieczysta T12 K171. Gmina Zbrosławice z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2, jest posiadaczem samoistnym budynku. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, nieuciążliwej dla mieszkańców budynku i otoczenia.

Lokal znajduje się na parterze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 278,67 m², lokal składa się z 3 sal, ubikacji, biura, kuchni, zmywalni, obieralni, pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń magazynowych. Lokal posiada 2 wejścia, wyposażony jest w instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną oraz instalację elektryczną, brak ogrzewania. Lokal wymaga remontu.

Oględziny lokalu: 17.05.2017r. w godzinach 15.30-16.15.

Stawka wywoławcza czynszu wynosi: 7,00 zł netto za 1 m² powierzchni.

Do wylicytowanej stawki netto doliczony będzie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce – tj. 23 %.

Wadium: 2.500,00 zł. Wadium winno być uznane na ruchunku Gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 24.05.2017r. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zbrosławice nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem: "Wadium na przetarg ustny nieograniczony – lokal użytkowy Wieszowa ul. Bytomska 90, imię, nazwisko oraz PESEL lub nazwa Firmy oraz NIP".

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet opłat z tytułu najmu oferenta, który wygrał przetarg,

 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie

Sposób ustalenia przyszłych stawek czynszowych z tytułu najmu lokalu:

Wysokość stawki czynszu będzie zmienna w oparciu o § 8 ZARZĄDZENIA Nr OR.0050.521.2012 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Przystępujący do przetragu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

 1. oświadczenia o braku zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Zbrosławice,

 2. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,

 3. zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,

 4. dowodu osobistego do wglądu,

 5. potwierdzenia wpłaty wadium w określonej wysokości,

 6. oświadczenia o zapoznaniu się, zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.109.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 06.04.2017r. w sprawie regulaminu przeprowadania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zbrosławice, z regulaminem przetargu, z projektem umowy najmu oraz ze stanem technicznym lokalu użytkowego

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Najemcę lokalu, o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wójt Gminy Zbrosławice unieważni przetarg, jeżeli przed zawarciem umowy okaże się, że osoba fizyczna lub prawna biorąca w nim udział złożyła nieprawdziwe oświadczenia, na podstawie których została dopuszczona do przetargu.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarowania Zasobem Lokalowym Urzędu Gminy Zbrosławice ul. Oświęcimska 6, tel 32-233-71-91.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner