do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/RAPORT-O-STANIE-GMINY-ZBROSLAWICE-ZA-ROK-2018/idn:1924
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

31/V
kategoria:
Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY ZBROSŁAWICE ZA ROK 2018

Opracowany i udostępniony Państwu Raport o stanie Gminy Zbrosławice został przygotowany w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Raport o stanie Gminy Zbrosławice obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Zbrosławice w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Zbrosławice oraz realizację budżetu obywatelskiego - funduszu sołeckiego we wszystkich 21 sołectwach Gminy Zbrosławice.
Celem, który przyświecał pracownikom Gminy zaangażowanym w przygotowanie Raportu było stworzenie kompleksowego i miarodajnego źródła wiedzy o Gminie Zbrosławice.
Raport stanowi więc kompendium wiedzy o działalności Gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny działania organów gminy.
Lektura Raportu pozwoli Państwu w sposób zobiektywizowany przyjrzeć się głównym tendencjom rozwoju i zmianom, jakie mają miejsce w różnych sferach szeroko pojętej samorządności.
Niech informacje zawarte w Raporcie posłużą Państwu - Mieszkańcom Gminy Zbrosławice, do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także niech staną się podwaliną do prowadzenia merytorycznych dysput na temat przyszłości Naszej Gminy.

Pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbrosławice

Redagował: Maciej Połoński