do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
30/VI
kategoria:
Aktualności

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbrosławice następujących uchwał:

 • uchwały nr XII/161/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru   sołectwa Ptakowice,
 • uchwały nr XII/164/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru   sołectwa Wieszowa,
 • uchwały nr XII/167/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru   sołectwa Zbrosławice.

Granice obszarów objętych ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zostały określone w załącznikach  graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, w terminie do dnia 23 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia ww. 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania ww. projektów planów na środowisko. Z niezbędnymi dokumentacjami spraw, zgromadzonymi na tym etapie postępowań w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. projektów planów miejscowych można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbrosławice, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Tarnogórska 34, 42-674 Kamieniec, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 23 lipca 2020 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbrosławice.

Wójt Gminy Zbrosławice
Wiesław Olszewski

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf MPZP_Zbroslawice 20-06-30 09:01 75.67KB pobierz plik: MPZP_Zbroslawice
pdf MPZP_Wieszowa 20-06-30 09:01 72.39KB pobierz plik: MPZP_Wieszowa
pdf MPZP_Ptakowice 20-06-30 09:01 76.91KB pobierz plik: MPZP_Ptakowice

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H