do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
30/VI
kategoria:
Aktualności

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zbrosławice uchwały nr XVII/215/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice   lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XVII/215/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 11 marca 2020 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zbrosławice, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Tarnogórska 34, 42-674 Kamieniec, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

-          w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
-          za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbrosławice.

Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski

 

 

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf XVII_215_2020___zmiana_Studium_Halda___przystapienie_Uchwala 20-06-30 08:56 512.62KB pobierz plik: XVII_215_2020___zmiana_Studium_Halda___przystapienie_Uchwala

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H