do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
05/I
kategoria:
Aktualności

Wójt Gminy Zbrosławice działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, zawiadamia o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu w Kamieńcu (dz. ewid. 3/160 obręb 0005 Kamieniec)”.

Na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej Kpa oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy i § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) – zwanego dalej rozporządzeniem, w dniu 18.06.2020 r. zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu w Kamieńcu (dz. ewid. 3/160 obręb 0005 Kamieniec)”. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Zbrosławice, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Zbrosławice uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Wniosek wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowienia Wójta Gminy Zbrosławice wydane w toku postępowania, postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzgadniające realizację przedsięwzięcia, dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice (Kamieniec, ul. Tarnogórska 34, I piętro, pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu Gminy (Pn. Wt. Czw. 7.00 – 15.00, Śr. 7.00 – 17.00, Pt. 7.00- 13.00) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (32 233 77 20).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie od 07.01.2021 do 05.02.2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbrosławice.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie internetowej Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Kamieniec.

Redagował: Artur Cepok
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf GG.6220.4.2020 Ocena oddziaływania na środowisko.pdf 21-01-05 13:17 0.94MB pobierz plik: GG.6220.4.2020 Ocena oddziaływania na środowisko.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H