do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
10/I
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Zbrosławice w 2022 r. w ramach programu „GRANTY PPGR” zakupiła sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na łączną kwotę 533 501,06 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności w kwocie 33 948,94 zł, które zostaną przeznaczone na zakup laptopów z oprogramowaniem dla uprawnionych uczniów.

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub średniej, który jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR. Wszystkie sołectwa Gminy Zbrosławice są objęte programem.

UWAGA

Rekrutacja dodatkowa będzie prowadzona w okresie od 30 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. – decyduje kolejność złożenia kompletnych, wymaganych dokumentów!

Prawidłowo wypełnione oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami złożone przed terminem rozpoczęcia naboru nie będą rozpatrywane.


Prawidłowo wypełnione oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Rodzice uczniów i uczniowie pełnoletni zamieszkali na terenie Gminy Zbrosławice winni złożyć:

- oświadczenie uczestnictwa w programie "Granty PPGR" załącznik nr 7 lub nr 8 do dokumentacji konkursowej

oraz dokumenty potwierdzające następujące okoliczności:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zbrosławice (weryfikacja poprzez kserokopie dokumentów np. faktura za media, decyzje administracyjne, itp.)

- stopień pokrewieństwa w linii prostej osób wymienionym w oświadczeniu: ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu)

- fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, umowę o pracę z PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, książeczki ubezpieczeniowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument). Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

- w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Zbrosławice zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, o fakcie pobierania nauki oraz, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021 i 2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłych latach szkolnych – poza Gminą Zbrosławice.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą z następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (oryginały dokumentów do wglądu).

Miejsca i terminy składania dokumentów:

Kancelaria Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 od 30 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. – decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 32 233 71 96 lub 723 662 268, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbrosławice

Ze względu na kwotę oszczędności w wysokości 33 948,94 zł przewidywana liczba laptopów z oprogramowaniem dla uprawnionych uczniów, możliwa do nabycia wynosi 13 sztuk.

Dokumenty do pobrania dostępne są poniżej.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego(7).doc 23-01-10 14:26 142KB pobierz plik: Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego(7).doc
doc Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie(8).doc 23-01-10 14:26 143KB pobierz plik: Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie(8).doc
pdf Monitoring_Zarządzenie_OR.0050.352.2022_28.09.2022.pdf 23-01-10 14:26 181.06KB pobierz plik: Monitoring_Zarządzenie_OR.0050.352.2022_28.09.2022.pdf
pdf Rekrutacja uzupełniająca oświadczenie.pdf 23-01-10 14:27 143.4KB pobierz plik: Rekrutacja uzupełniająca oświadczenie.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H