do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Aktualności
30/VII
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/244/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwienia azbestu, aby otrzymać dotację najpierw trzeba złożyć wniosek i zawrzeć umowę o udzielenie dotacji, a dopiero później przystąpić do realizacji inwestycji.

Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest?

 1. Nieruchomości nieujęte w załączniku nr 1 do w/w Programu (program do pobrania poniżej) oraz w zarządzeniu w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętych w „Gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z Gminy Zbrosławice” przyjętego Uchwałą Nr XIX/224/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 4 lipca 2012 r. (zarządzenie do pobrania poniżej)
 2. Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty, posiadający na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest, które nie zostały ujęte w załączniku nr 1 do Programu występuje pisemnie z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji*, z której zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
  2. Po przeprowadzonej weryfikacji właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty postępuje zgodnie z pkt. II.
 3. Nieruchomości ujęte w załączniku nr 1 do w/w Programu oraz w zarządzeniu
 4. Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ użytkownik wieczysty składa wniosek o udzielenie dotacji (wzór dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu) wraz z załącznikami:
 5. Weryfikacja wniosku w terenie przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy Zbrosławice, w celu potwierdzenia występowania na jej terenie wyrobów zawierających azbest.
 6. Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów zostanie przygotowana umowa dotacji a Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu jej podpisania.
  Kolejność udzielania dotacji wynikać będzie z kolejności wpływu wniosków.
 7. Wnioskodawca w ustalonym w umowie terminie przystępuje do usunięcia/transportu/unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. We wskazanym w umowie dotacji terminie Wnioskodawca przedkłada dokumenty potwierdzające zakończenie prac tj.:

– oryginały rachunków/faktur VAT obejmujących koszty kwalifikowane, wystawionych imiennie na Wnioskodawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie ich zapłaty

– informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

– pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o oczyszczeniu nieruchomości z wyrobów zawierających azbest dla dotacji udzielonych na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, dla prac polegających na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

– kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia na budowę, dla robót związanych z demontażem lub usuwaniem wbudowanych wyrobów zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany;

– kopię karty przekazania odpadu.

 1. Na podstawie przedłożonych dokumentów obliczona zostanie wysokość dotacji przysługująca Wnioskodawcy (80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 zł). Dotacja zostanie przelana na konto Wnioskodawcy lub wypłacona w kasie Urzędu.Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma pocztą wraz z oryginałami rachunków/faktur.

Dotacje udzielane będą dla kompletnych wniosków złożonych w danym roku budżetowym, do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Regulamin udzielania dotacji, wzory dokumentów oraz dodatkowe informacje, dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Tarnogórskiej 34 w Kamieńcu, a dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 233 77 97.

Redagował: Piotr Jędrzejczyk
kategoria: Powiązane pliki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała 20-07-30 13:30 96.59KB pobierz plik: Uchwała
pdf Zarządzenie 20-07-30 13:30 279.94KB pobierz plik: Zarządzenie
pdf Regulamin 20-07-30 13:30 482.82KB pobierz plik: Regulamin
pdf Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 20-07-30 13:31 30.76KB pobierz plik: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
pdf Informacja o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone 20-07-30 13:32 24.55KB pobierz plik: Informacja o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone
odt Wniosek_azbest._zał_1odt.odt 20-07-30 13:32 21.89KB pobierz plik: Wniosek_azbest._zał_1odt.odt
odt Wniosek_azbest._zał_2.odt 20-07-30 13:32 23.2KB pobierz plik: Wniosek_azbest._zał_2.odt
odt Wniosek_azbest.odt 20-07-30 13:33 24.13KB pobierz plik: Wniosek_azbest.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H