do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
09/VI
kategoria:
Inne

 

Wybory ławników gminy przygotowują jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kwestię procedury wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 Ławnicy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

W dniu 26 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, którą w dniu 30 maja 2011 r. opublikowano w dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 627). Ustawodawca przewidział 14-dniowe vacatio legis, a zatem nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011 r.

Aby można było przeprowadzić wybory ławników, konieczne jest także wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Zgodnie z projektem wypełnioną kartę trzeba będzie złożyć do rady gminy, na której obszarze kandydat mieszka, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony. Wzór ma być dostępny także w siedzibach organów gmin oraz za pośrednictwem Internetu. Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) traci moc z chwilą wejścia w życie nowelizacji.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach wyboru ławników. Jedną z nich jest zapis mówiący, iż funkcji tej nie będzie mógł pełnić radny rady gminy, powiatu bądź sejmiku województwa.

Wybory ławników już trwają. Wielu prezesów sądów przesłało do rad gmin informację o liczbie wybieranych ławników i rodzaju sądów do jakich mają być wybrani. Termin przesłania tej informacji upływa 31 maja 2011 r.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach znak: Adm.0130-4/11 z dnia 28 kwietnia br. Rada Gminy Zbrosławice na ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach wybiera 2 osoby oraz na ławników Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wybiera 2 osoby.

Ostrzegamy, że przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) stracą moc z dniem 14 czerwca br. Co prawda, nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby już w tej chwili dokonywać zgłoszeń kandydatów. Jednakże wraz ze zmianą ustawy zgłoszenia dokonane według dotychczasowych przepisów rady gmin będą zmuszone odrzucić jako niespełniające wymogów formalnych. Na stronach internetowych Ministerstwa (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/) znajdujemy jedynie lakoniczną informację: „W związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zmianie ulegnie m.in. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.".

Nowe zasady wyboru ławników wprowadzają dość istotne różnice, warto jest więc je przybliżyć.

Zakładając, że proces legislacyjny nowelizacji zakończy się w odpowiednim terminie, według nowych zasad do dnia 30 czerwca 2011 r.:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

- zgłaszają kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Zgodnie z selekcją negatywną przeprowadzoną w art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, rada gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Należy mieć przy tym na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie, a także zapewnienia wyboru kandydatów o najwyższych walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników a przez określenie wzoru karty zgłoszenia i sposobu jego udostępniania – potrzebę ujednolicenia procedury zgłaszania, ułatwienia dostępu do wzoru i rozpatrywania zgłoszeń

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy uchwałą powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika Policja uzyskuje i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Ławników rada gminy wybiera w głosowaniu tajnym.

Listę wybranych ławników wraz ze zgłoszeniami i załączonymi do nich dokumentami rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie i wpisuje ławnika na listę ławników oraz wydaje mu legitymację.

Tutaj można się zapoznać z materiałem porównawczym do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (plik PDF).

Tutaj można się zapoznać z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz z projektem aktu wykonawczego i odpowiednimi uzasadnieniami.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H