do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
25/II
kategoria:
Komunikaty urzędowe

 

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 870/92, obręb Zbrosławice, została przeznaczona do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice Nr OR.0050.483.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o charakterze rolnym, położona w Zbrosławicach określona numerem ewidencyjnym działki 870/92, o powierzchni 0,0998 ha stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny. Teren działki jest równy, płaski, poziomy. Nieruchomość nie jest porośnięta drzewami, nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod użytkowanie rolne. Działka jest wolna od służebności (przez działkę nie przebiegają żadne urządzenia linii napowietrznych czy innych przesyłowych). Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/523/06 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Zbrosławice, przedmiotowa nieruchomość niezabudowana - rolna, obejmująca działkę numer 870/92 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23 MNU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 5,00 zł w formie pieniężnej, dokonując wpłaty w Kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach 61 8463 0005 2002 0020 1276 0011 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego, działka nr 870/92 o pow. 0,0998 ha, obręb Zbrosławice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP". Wadium winno być uznane na rachunku Gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r. Datą wpływu wadium jest data wpływu na ww. podane konto.
Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta, który wygra przetarg,
2. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają - bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
3. przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;
2. okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;
3. okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego (osoba prawna, osoba fizyczna) lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Gminy w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

 
Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H