do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
30/XI
kategoria:
Aktualności

Ze względu na prowadzoną ocenę formalno-merytoryczną, Gmina Zbrosławice została wezwana  do uzupełnienia złożonego wniosku w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje konieczność uzupełnienia złożonego oświadczenia o następujące dokumenty, poświadczające:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Zbrosławice, kserokopie dokumentów np. rachunek za śmieci, faktura za media itp.
 • stopień pokrewieństwa w linii prostej osób wymienionym w oświadczeniu: ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu)
 • fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, umowę o pracę z PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, książeczki ubezpieczeniowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument.

Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszone są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia krewnego, okresu zatrudnienia w danym PPGR i nazwy PPGR.  Posiadając te dane Gmina Zbrosławice wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.

Jeśli Wnioskodawca dołączył do Oświadczenia dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR, konieczne jest potwierdzenie ww. dokumentów za zgodność z oryginałem w siedzibie UG lub ich ponowne złożenie.

 • w przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Zbrosławice zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Zbrosławice. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

UWAGA!

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone -  niedostarczenie w/w dokumentów.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”.

W celu uzupełnienia oświadczeń, ww. dokumenty należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie, ul. Oświęcimska 2, 42 - 674 Zbrosławice lub przesyłać drogą pocztową/kurierską (liczy się data wpływu do tut. urzędu) do dnia 7 grudnia 2021 r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 32 233 71 96 lub 723 662 268

Redagował: Piotr Jędrzejczyk

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H