do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Edukacja i Kultura
11/IX
kategoria:
Edukacja i Kultura

Stypendium   szkolne   przysługuje   uczniom   szkół   publicznych,   niepublicznych   i   niepublicznych   szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Do     otrzymania   stypendium   szkolnego   uprawniony   jest     uczeń   znajdujący   się   w   trudnej   sytuacji   materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,   ciężka   lub   długotrwała   choroba,   wielodzietność,   brak   umiejętności   wypełniania   funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA ZE STYPENDIUM WYNOSI obecnie 528 zł netto na 1 osobę w rodzinie ucznia.  
Stypendium dla uczniów szkół  jest udzielane w formie:
1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności: wyrównawczych,   sportowych,   plastycznych,   muzycznych,   zajęć   z   języków   obcych   a   także   innych poszerzających wiedzę i zdolności uczniów, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania lub poza szkołą,
2)   pomocy   rzeczowej   o   charakterze   edukacyjnym   w  szczególności   poprzez   zakup:  a)   podręczników,
b)   słowników   i   innych   pozycji   o   charakterze   popularno   -   naukowym,   c)   pomocy   dydaktycznych,
d) przyborów szkolnych, e) stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub koszulka i spodenki/spodnie),
3)   całkowitego   lub   częściowego   pokrycia   kosztów   wyjazdów   śródrocznych   uczniów   klas   III   szkoły podstawowej w ramach tzw. „zielonej szkoły” (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),
4)   wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),
5)   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez  uczniów szkół  ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w  szczególności: a) przejazdy do i  z miejsca pobierania nauki środkami komunikacji publicznej, b) zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji, c) posiłki w stołówce.

Stypendia   w   roku   szkolnym   2019/2020   będą   wypłacone   jednorazowo   za   cały   rok   szkolny   tj.   do   dnia 1 grudnia 2019 r.     Do otrzymania refundacji konieczne są imienne faktury, rachunki (wystawione na rodzica/prawnego   opiekuna   niepełnoletniego   ucznia),   stanowiące   dowód   zakupu   następujących   pomocy
dydaktycznych:
a)   podręczników,    
b)   słowników i innych pozycji o charakterze popularno - naukowym,     
c)   pomocy dydaktycznych,    
d)   przyborów szkolnych,    
e)   stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub  koszulka i spodenki/spodnie dresowe.

W   zakresie   pozostałych   wydatków   w   terminie   do   jednego   m-ca   od   dnia   złożenia   dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Płatność za udział ucznia w wycieczkach/zielonej szkole dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń.

WAŻNE!
REFUNDACJA OBEJMUJE ZAKUPY POMOCY DYDAKTYCZNYCH DOKONYWANE JUŻ OD LIPCA 2019 r.

W sytuacji gdy o stypendium szkolne ubiega się rodzina ucznia uczęszczającego do szkoły, poza terenem Gminy Zbrosławice, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w tej szkole.
Wniosek   o   stypendium   szkolne   należy   złożyć   do   16   września   2019   r.   w   Urzędzie   Gminy w Zbrosławicach. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły oraz w Urzędzie Gminy (Zbrosławice,ul. Oświęcimska 2 pok nr 6) i na stronie internetowej  http://bip.zbroslawice.pl w zakładce Poradnik klienta Wydział Społeczny.


Szczegółowe informacje są udzielane po nr telefonu 32-233 77 89 lub 32-666 44 74.

Redagował: Artur Żółtowski
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek_-_stypendium_szkolne 19-09-11 13:48 161.25KB pobierz plik: Wniosek_-_stypendium_szkolne
pdf zaświadczenie o dochodzie 19-09-11 13:48 200.77KB pobierz plik: zaświadczenie o dochodzie

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H