do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Edukacja i Kultura
08/IX
kategoria:
Edukacja i Kultura

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do otrzymania stypendium szkolnego uprawniony jest uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA ZE STYPENDIUM WYNOSI obecnie 514 zł netto na 1 osobę w rodzinie ucznia.

Stypendium dla uczniów szkół jest udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności: wyrównawczych, sportowych, plastycznych, muzycznych, zajęć z języków obcych a także innych poszerzających wiedzę i zdolności uczniów, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania lub poza szkołą,

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności poprzez zakup: a) podręczników, b) słowników i innych pozycji o charakterze popularno - naukowym, c) pomocy dydaktycznych, d) przyborów szkolnych, e) stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub koszulka i spodenki/spodnie),

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów klas III szkoły podstawowej w ramach tzw. „zielonej szkoły” (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),

 4. wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym (dla uczniów ze szkół Gminy Zbrosławice),

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności: a) przejazdy do i z miejsca pobierania nauki środkami komunikacji publicznej, b) zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji, c) posiłki w stołówce.

Stypendia w roku szkolnym 2017/2018 będą wypłacone jednorazowo za cały rok szkolny tj. do dnia 1 grudnia 2017 r. Do otrzymania refundacji konieczne są imienne faktury, rachunki (wystawione na rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia), stanowiące dowód zakupu następujących pomocy dydaktycznych:

 1. podręczników,

 2. słowników i innych pozycji o charakterze popularno - naukowym,

 3. pomocy dydaktycznych,

 4. przyborów szkolnych,

 5. stroju na zajęcia z wychowania fizycznego (do 2 par butów sportowych oraz do 2 kompletów stroju: dres lub koszulka i spodenki/spodnie dresowe

  W zakresie pozostałych wydatków w terminie do jednego m-ca od dnia złożenia dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

 

WAŻNE!

REFUNDACJA OBEJMUJE ZAKUPY POMOCY DYDAKTYCZNYCH DOKONYWANE JUŻ OD LIPCA 2017 r.

W sytuacji gdy o stypendium szkolne ubiega się rodzina ucznia uczęszczającego do szkoły, poza terenem Gminy Zbrosławice, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w tej szkole.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach.

Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły oraz w Urzędzie Gminy (Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 pok nr 5 i 7) i na stronie internetowej. Szczegółowe informacje są udzielane po nr telefonu 32- 666 44 74

Redagował: Maciej Połoński
kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Uchwała RG XX_239_2016 .pdf 17-09-08 07:51 185.97KB pobierz plik: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Uchwała RG XX_239_2016 .pdf
pdf Tryb udzielania pomocy materialnej Zarządzenie WG 281_2017.pdf 17-09-08 07:52 399.37KB pobierz plik: Tryb udzielania pomocy materialnej Zarządzenie WG 281_2017.pdf
pdf Wniosek o pomoc materialną .pdf 17-09-08 07:52 279.66KB pobierz plik: Wniosek o pomoc materialną .pdf
odt zaswiadczenie-o-dochodzie 2017.odt 17-09-08 07:53 15.49KB pobierz plik: zaswiadczenie-o-dochodzie 2017.odt

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

top baner